Морфей Лоджистикс

Всичко е въпрос на логистика

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта
Начало Новини Използване на REX номера в процеса на митническо деклариране

Използване на REX номера в процеса на митническо деклариране

Използване на REX номера в процеса на митническо деклариране

1. Нормативни изисквания и определения

Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза и Регламент за изпълнение (EC) 2015/2447 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите за създаване на Митнически кодекс на Съюза, предвиждат да бъде реформиран начина, по който се удостоверява произхода на стоките за целите на схемата на Съюза от общи тарифни преференции (GSP). С реформата се въвежда система за удостоверяване на произхода от страна на самите износители (REX система), регистрирани за тази цел от държавите бенефициери или от държавите членки. REX системата ще бъде приведена в действие от 1 януари 2017 г.

В контекста на промените относно начина на удостоверяване произхода на стоките за целите на схемата от общи тарифни преференции, са въведени следните дефиниции:

 • „регистриран износител“ в контекста на преференциалния произход означава:
 • износител, който е установен в държава бенефициер и е регистриран пред компетентните органи на тази държава бенефициер за целите на износа на продукти по схемата — за Съюза или за друга държава бенефициер, с която е възможна регионална кумулация; или
 • износител, който е установен в държава членка и е регистриран пред компетентните органи на тази държава членка за целите на износа на продукти с произход от Съюза, които ще бъдат използвани като материали в държава бенефициер по двустранна кумулация; или
 • лице, извършващо повторна експедиция на стоки, което е установено в държава членка и е регистрирано пред митническите органи на тази държава членка за целите на изготвяне на заместващи изявления за произход с цел повторна експедиция на продукти с произход за друго място в рамките на митническата територия на Съюза или, когато е приложимо, за Норвегия, Швейцария или Турция („регистрирано лице, извършващо повторна експедиция“);
 • „изявление за произход“ означава изявление, изготвено от износителя или лицето, извършващо повторна експедиция на стоките, в което се посочва, че обхванатите от него продукти отговарят на правилата за произход по схемата.
 • „държава бенефициер“ означава държава бенефициер на Общата система за преференции (GSP), включена в приложение II към Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета.

Всяка държава бенефициер следва да създаде електронен архив на регистрираните от нея износители - Registered Exporter System (REX). Въз основа на тези архиви, Комисията ще изгради централна база данни на регистрираните износители, която да се ползва от администрациите и операторите в Европейския съюз и с помощта, на която операторите да могат да проверяват дали техният доставчик е регистриран износител в съответната държава бенефициер, преди да декларират стоките за допускане за свободно обращение.

След като бъдат регистрирани, износителите от държавите бенефициери ще получават REX номер и ще имат право да изготвят изявления за произход за изнасяни за ЕС продукти с произход в пратката, включително в случаите когато общата стойност на продуктите надвишава 6000 EUR, считано от датата, от която тяхната регистрация е валидна (към момента износителите от държавите бенефициери съставят декларации за произход за изнасяни за ЕС продукти с произход, само когато общата стойност на пратката не надвишава 6000 EUR).

Икономическите оператори - износители от държавите членки също ще имат възможност да се регистрират, за да имат право да изготвят изявления за произход в контекста на двустранната кумулация или да изготвят заместващи изявления за произход в контекста на повторната експедиция на стоки.

Митническите органи на държавите членки ще имат съответен достъп до централната система REX и до съхранените в нея данни за регистрираните износители.

2. Допускане за свободно обращение на стоки с преференциално третиране с произход от държави бенефициери по Схемата за общи тарифни преференции (GSP):

Допускането за свободно обращение на стоки с преференциално третиране с произход от държави бенефициери по Схемата за общи тарифни преференции (GSP) ще преминава през следните стъпки:

 • При подаване на Митническа декларация за свободно обращение с искане за ползване на тарифни преференции за внос на стоки от държави бенефициери по Общата схема за преференции в кл.36 „Преференции” на декларацията се попълва тризначен код започващ с цифрата 2**, т.е. код за тарифни мерки по GSP.
 • 2) В системата се извършва формален и логически контрол на подадените в МДВ данни като се проверява:
 • Попълнения код в кл.36
 • Държавата бенефициер – попълнена в кл. 34 дали е в списъка на държавите бенефициери по GSP. Ако държавата не е включена в списъка на държавите бенефициери – тарифната преференция се отказва. На Икономичeския оператор се връща съобщение, с което му се отказва исканата преференция
 • декларираният код в кл. 33 на ЕАД на стоката – дали е включен в списъка на продуктите, за които се предоставя тарифна преференция по GSP. Ако за тази стока с декларирания код по КН не е предвидена тарифна преференция по GSP - не се предоставя тарифна преференция. Връща се съобщение, с което се отказва исканата преференция. Ако стоката е включена се преминава на следваща стъпка
 • в кл. 44 на ЕАД – дали е включен някой от кодовете на представени документи, доказващи преференциален произход по GSP – код/кодове на изявления за произход, код на сертификат за произход Form A или код на декларация за произход. Ако не е представен нито един от възможните кодове, преференцията се отказва и се връща съобщение с което се отказва исканата преференция
 • Ако в кл. 44 е попълнен код С100, БИМИС/МОД се обръщат към системата REX за проверка на валидност на предоставения REX номер. Ако номерът е валиден МД се записва в БД в състояние предварително подадена. Ако REX номерът е невалиден на ИО се връща съобщение за грешка BG906 Ако в кл. 44 на ЕАД е включен код на документ Form A (N865), е необходимо да се извърши проверка дали сертификатът е издаден преди крайната дата за издаване на сертификати Form A, която е заявена от държавата бенефициер. В случай, че сертификат Form А е издаден в определения срок, исканата преференция се предоставя. В случай, че сертификат Form A е издаден след фиксираната крайна дата за издаване на сертификати Form A, тарифната преференция не се предоставя.
 • Ако кодовете на документите, включени в кл. 44 на ЕАД съответстват на „изявление за произход”, следва да се извърши проверка дали фактурната цена на пратката с произход превишава 6000 €.
 • В случай, че фактурната цена на пратката с произход е под прага от 6000 €, исканата от декларатора тарифна преференция се предоставя, без да се изисква деклариране на REX номер.
 • Ако фактурната цена на пратката с произход е над прага от 6000 €, следва да се изиска деклариране на REX номер в изявлението за произход. В този случай трябва в кл. 44 да е попълнен код C100 и валиден REX номер. Ако C100 не е попълнен, тарифната преференция се отказва.

За ползване на тарифна преференция по GSP, в кл.44 на ЕАД задължително трябва да бъде попълнен един от следните два кода: N865 (Сертификат за произход Form A) или N864 (Декларация за произход).

В съответствие с изисквания за деклариране на преференциален произход в системата REX се въвеждат пет нови кода за кл. 44 на ЕАД:

 • С100: Номер на регистриран износител
 • U164: Изявление за произход съставено от регистриран износител в рамките на GSP а обща стойност на изпратените продукти с произход, ненадвишаващо 6000 €; При избор на този код няма законово задължение да се посочва REX номер, в случай на пратка под прага от 6 000 €.
 • U165: Изявление за произход съставено от регистриран износител в рамките на GSP за обща стойност на изпратените продукти с произход, надвишаващо 6000 €;
 • U 166: Изявление за произход съставено от нерегистриран износител в рамките на GSP за обща стойност на изпратените продукти с произход, ненадвишаващо 6000 €;
 • U167: Заместващо изявление за произход съставено от нерегистриран препродавач в ЕС в рамките на GSP за обща стойност на изпратените продукти с произход, надвишаващо 6000 €. Съгласно чл. 101 (2), ал. 2 от Регламент 2015/2447, този код е предназначен само за нерегистрирани ЕС препродавачи. Този код ще бъде използван само ако препродавачите в ЕС приложат копие от първоначалното изявление за произход, направено от износителя в страната бенефициер. В клетка 44 на ЕАД (D.E. 2/3) ще се посочват кодове на документи по ТАРИК U167, C100 [REX No. на износителя в страната бенефициер] и U165 [препратка към първоначалната декларация за произход]. Ако препродажбата е била извършена в Норвегия или Швейцария, този код няма да бъде използван и REX номера на швейцарския или норвежкия препродавач трябва да бъде посочен.

За валидация на REX може да се използва предлаганата от ЕК система за информация за клиентите на митниците (CRS – Customer Reference Services system).

 

Споделете

Контакти

Димо Горанов
Telephone number of Димо Горанов +359 88 6087774 (Mtel)

Виртуален офис

Виртуален офис на ЕконтВиртуален офис на Еконт