Морфей Лоджистикс

Всичко е въпрос на логистика

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта
Начало Полезна информация Възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили за периода от 01.01.2007г. до 31.12.2009г.

Възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили за периода от 01.01.2007г. до 31.12.2009г.

Възстановяването на надвнесен акциз за внесени или въведени на територията на страната употребявани автомобили за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2009 г. включително е уредено чрез специален нормативен акт - Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили. Той е в сила от 1 януари 2011 г. (Обн., ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 г.). На практика законът дава възможност на всички, които са заплатили акциз за употребявани автомобил, внесен от страна извън ЕС или въведен от територията на друга страна-членка на ЕС, да получат обратно надвнесения акциз.

Законът не се прилага, когато акцизът е възстановен на друго основание.

По смисъла на закона "надвнесен акциз" е разликата между внесения акциз за употребяван автомобил и размера на акциза за нов автомобил със същата мощност на двигателя, определен по реда на чл. 40, ал. 2 (отм., ДВ, бр. 44 от 2009 г.) от Закона за акцизите и данъчните складове. За надвнесения акциз се дължи законна лихва.

Под „употребяван автомобил” следва да се разбира автомобил, за който към датата на внасяне, съответно към датата на подаване на акцизна декларация по чл. 76г, ал. 1 (отм., ДВ, бр. 44 от 2009 г.) от Закона за акцизите и данъчните складове, не са налице условията за нов автомобил по реда на чл. 4, т. 16 (отм., ДВ, бр. 44 от 2009 г.) от Закона за акцизите и данъчните складове.

Кой има право на възстановяване

Право на възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили има лице, което е:

 1. внесло или въвело на територията на страната употребяван автомобил през периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2009 г. включително;
 2. посочено като получател в митническата декларация за режим едновременно допускане за свободно обращение и крайна употреба или като данъчно задължено лице в акцизната декларация по чл. 76г, ал. 1 (отм., ДВ, бр. 44 от 2009 г.) от Закона за акцизите и данъчните складове;
 3. внесло дължимия акциз.

Каква е процедурата по възстановяване

Актовете Закона за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили се издават от началника на компетентната митница, т.е. е митницата, където е бил внесен акцизът. Възстановяване на надвнесен акциз се извършва по писмено искане на лицето по образец. Искането трябва да бъде подадено в 6-месечен срок от влизането в сила на закона. Към искането се прилагат:

 1. митническа декларация, акцизна декларация по чл. 76г (отм., ДВ, бр. 44 от 2009 г.) от Закона за акцизите и данъчните складове или друг документ, установяващ задължение за акциз - оригинал или заверено копие от компетентната митница;
 2. копие от платежен документ, доказващ внасянето на акциза.

При установяване на нередовност на искането митницата със съобщение указва на лицето да отстрани допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Когато нередовностите не са отстранени в указания срок, искането се връща на лицето и производството се прекратява с решение на компетентния орган.

В 30-дневен срок от постъпване на искането (съответно от отстраняване на нередовностите), началникът на компетентната митница издава решение за цялостно или частично възстановяване на надвнесения акциз или мотивиран отказ. Решението се връчва на лицето в 7-дневен срок от датата на издаването му. Непроизнасянето в срок по искането за възстановяване на акциз се смята за мълчалив отказ.

Изплащане на възстановения акциз

Ако лицето има други, събирани от Агенция "Митници", изискуеми публични задължения, те се приспадат и се възстановява остатъка, ако има такъв.

Подлежащият на възстановяване акциз се възстановява заедно с лихвата в тридневен срок от датата на влизане в сила на решението за възстановяване.

Акцизът се възстановява по банковата сметка на лицето, посочена в искането.

Възстановяване на ДДС върху сумата на върнатия акциз

Законът дава възможност за възстановяване на данък върху добавената стойност във връзка с възстановения надвнесен акциз. За частта от данъка върху добавената стойност, съответстваща на възстановения или прихванат по този закон акциз, лицето, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, което не е ползвало данъчен кредит за начисления данък по вноса или вътреобщностното придобиване, отразява издаденото от митническите органи и влязло в сила решение за възстановяване или прихващане на акциз в дневника за покупките по чл. 124, ал. 1, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност. Лицето отразява влязлото в сила решение за възстановяване или прихващане на акциз, издадено от митническите органи в данъчния период, през който е влязло в сила решението или през един от следващите 12 данъчни периода. За частта от данъка върху добавената стойност, съответстваща на възстановения или прихванат по този закон акциз, лицето, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, което е ползвало данъчен кредит (пълен или частичен) за начисления данък по вноса или вътреобщностното придобиване, не отразява издаденото от митническите органи решение за възстановяване или прихващане на акциз в отчетните регистри по чл. 124 от Закона за данък върху добавената стойност. Когато лицето е нерегистрирано лице по Закона за данък върху добавената стойност или е регистрирано на основание чл. 97а, 99 и чл. 100, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност, то упражнява правото си на възстановяване на недължимо платения данък върху добавената стойност съгласно влязло в сила решение за възстановяване или прихващане на акциз, издадено от митническите органи, по реда на чл. 128 и следващите от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, ако лицето не е ползвало данъчен кредит (пълен или частичен) за начисления данък по вноса или вътреобщностното придобиване. При този случай за лицето не възниква право на приспадане на данъчен кредит по чл. 74 и 76 от Закона за данък върху добавената стойност за размера на недължимо платения данък върху добавената стойност, определен от митническите органи с влязло в сила решение за възстановяване или прихващане на акциз. В тези случаи решението се посочва в описа на наличните активи по чл. 74 и 76 от Закона за данък върху добавената стойност със знак минус. Когато за последваща доставка на внесени или придобити при условията на вътреобщностно придобиване стоки лицето е приложило специалния ред за облагане на маржа на цената по глава седемнадесета от Закона за данък върху добавената стойност, не се извършва корекция на данъчната основа на тази доставка във връзка с издаденото от митническите органи решение за възстановяване или прихващане на акциз. За употребявани автомобили по § 51 от преходните и заключителните разпоредби на Правилника за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 6 от 2010 г.), за които акцизът по този закон е възстановен преди датата на последващата им доставка, лицата не упражняват право на приспадане на данъчен кредит по § 51, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Правилника за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 6 от 2010 г.) за частта от данъка върху добавената стойност, съответстваща на възстановения или прихванат по този закон акциз.

Допълнителна информация за възстановяване на ДДС лицата могат да получат чрез НАП - http://www.nap.bg/

Обжалване

Обжалването става по административен ред и по съдебен ред.

Решението за прекратяване на производството поради нередности в документите може да се обжалва изцяло или в отделни негови части пред директора на Агенция "Митници" в 14-дневен срок от връчването му. Мълчаливият отказ може да се обжалва в 30-дневен срок от изтичането на срока, в който компетентният орган е бил длъжен да се произнесе. Жалбата се подава чрез компетентния орган, който се е произнесъл, съответно който е трябвало да се произнесе. В 7-дневен срок от получаването на жалбата органът, чрез който е подадена, е длъжен да комплектува преписката и да я изпрати на директора на Агенция "Митници".

Жалбата трябва да съдържа:

 1. наименованието (фирмата или името) на жалбоподателя, съответно на пълномощника, ако се подава от пълномощник, и адреса за кореспонденция;
 2. посочване на акта, против който се подава;
 3. в какво се състои искането;
 4. подпис на подателя.

Към жалбата се прилагат:

 1. пълномощно, когато се подава от пълномощник;
 2. писмени доказателства.

Когато жалбата е просрочена, се оставя без разглеждане и производството се прекратява с решение.

В случаите на нередовност при наименованието на жалбоподателя, съответно пълномощника, или при пълномощното решаващият орган със съобщение указва на жалбоподателя да отстрани допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на съобщението. При неотстраняването им в срок производството се прекратява.

Решението на административния орган по жалбата се връчва на жалбоподателя в 7- дневен срок от издаването му. Решението по просрочена жалба или при нередовности може да се обжалва в 7-дневен срок от връчването му пред административния съд по местонахождението на решаващия орган.

Директорът на Агенция „Митници” се произнася с мотивирано решение в 45-дневен срок от постъпването на жалбата, съответно от отстраняване на нередовностите. Директорът на Агенция "Митници" може да потвърди, да измени или да отмени изцяло или частично обжалваното решение. Решението на директора на Агенция "Митници" се връчва на жалбоподателя в 7-дневен срок от издаването му. Непроизнасянето в срок се смята за потвърждение изцяло на решението в обжалваната част. Решението на директора на Агенция „Митници” се обжалва чрез решаващия орган пред административния съд по местонахождението му по реда и в сроковете, определени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. За неуредените в специализирания закон случаи, включително на съдебно обжалване, се прилага Данъчно-осигурителният процесуален кодекс.

Документи за сваляне

ЗАКОН за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобилиJoomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

 

Споделете

Контакти

Димо Горанов
Telephone number of Димо Горанов +359 88 6087774 (Mtel)

Виртуален офис

Виртуален офис на ЕконтВиртуален офис на Еконт