Морфей Лоджистикс

Всичко е въпрос на логистика

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта
Начало Полезна информация Електронно деклариране на обобщена декларация за въвеждане (ОДВ) пред митническите органи

Електронно деклариране на обобщена декларация за въвеждане (ОДВ) пред митническите органи

Деклариране по електронен път

 • Валиден ЕОРИ номер;
 • Валиден универсален електронен подпис, издаден от някой от лицензираните от КРС доставчици на удостоверителни услуги в България;
 • Регистрация за подаване на документи по електронен път към Агенция „Митници”;
 • Деклариране през web портала на Агенция „Митници”;
 • Деклариране чрез предварително изградена връзка от тип „система-система” (В2В);

Икономически оператори, които вече имат регистрация за подаване на митнически документи по електронен път за режим Транзит/ТИР и режим Износ, не е нужно да правят повторна регистрация.

Регистрацията на ЮЛ или на ЕТ се извършва от управител/собственик на съответното ЮЛ или ЕТ или от упълномощен служител на съответното ЮЛ или ЕТ (офлайн регистрация, която се стартира от служител на Агенция „Митници"). Създадена е възможност за регистрация и на ЕСФЛ, ЕСЮЛ, НЕСФЛ и НЕСЮЛ, но трябва да имат универсален електронен подпис, издаден от някой от лицензираните от КРС доставчици на удостоверителни услуги в България.

В регистрационната форма НЕ може да се посочват две или повече лица с един и същ сериен номер на УЕП, тъй като идентифицирането в системите е уникално.
Компютърът трябва да отговаря на софтуерните изисквания, за да може да се направи успешна регистрация.

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН СОФТУЕР ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ: Adobe Reader 8.1.3, Internet Explorer v.6,v.7

Ново! В секция електронни митници/документи за икономически оператори е публикувано Ръководство за инсталиране на публичните StampIT удостоверения, използвани в системите за електронно деклариране.

Всички лица, които ще подават обобщени декларации за въвеждане трябва да имат валиден ЕОРИ номер и регистрация за подаване на митнически документи по електронен път.

При морски и въздушен транспорт, превозвачите също трябва да имат валиден ЕОРИ номер регистрация за подаване на митнически документи по електронен път.

Обобщена декларация за въвеждане ОДВ – IE 315

Обхват на съобщенията

Обобщена декларация за въвеждане - роцеси

 • Подаване на ОДВ в МУ на подаване/МУ на първо влизане;
 • Корекция на ОДВ подадена в МУ на първо влизане;
 • Искане за промяна на МУ на първо влизане на вече подадена ОДВ (Заявка за отклонение);

Роли на МУ

 • МУ на подаване
 • МУ на първо влизане
 • МУ на последващо влизане

ОДВ  може да бъде подадена в МУ на подаване,  различно от МУ на първо влизане, през което стоките ще бъдат въведени на територията на Общността.

При подаване на ОДВ в МУ на подаване, отпада задължението за подаване на ОДВ в МУ на първо влизане. МУ на подаване, автоматично ще препрати данните от ОДВ на МУ на първо влизане.

Когато се подава ОДВ в МУ на подаване, е необходимо в IE315 да се впише кода МУ на подаване, кода на МУ на първо влизане и кода/кодовете на  МУ на последващо влизане, ако има такива.

Достъп до Web портал за подаване на ОДВ: www.customs.bg / ЕЛЕКТРОННИ МИТНИЦИ / Системи / Портал за регистрация на търговци, подаване на ЕАД за режим транзит и обощени декларации за въвеждане / Вход в системата

 

След избор на „Изпращане на ОДВ” се визуализира pdf формуляр на ОДВ.

Подаване на ОДВ в МУ на първо влизане

Описание на полета и клетки:

- поле Изпращач

попълват се данните за търговеца, който изпраща стоките. Ако Изпращача е един за всички стоки, се попълва само на ниво декларация. Ако е различен за различните стоки, данните се попълват на ниво стока за всяка отделна стока; Полето TIN не е задължително за попълване; В него се попълва EORI номера на Изпращача, ако е известен;

- поле Получател

попълват се данните за търговеца, който получава стоките. Ако Получателят е един за всички стоки, се попълва само на ниво декларация. Ако е различен за различните стоки, данните се попълват на ниво стока за всяка отделна стока; Полето TIN не е задължително за попълване; В него се попълва EORI номера на Получателят, ако е известен; В случаите, когато Получателят е ОИО, попълването на EORI номер е задължително;

Поле Получател се попълва ако е различно от поле Лице, подаващо ОДВ. Ако в кл.44 Специална информация (код) е попълнен код 10600 - Negotiable Bill of lading 'to order’ blank endorsed (когато коносамента е на преносител/на заповед и не е джиросан), то тогава поле Получател на ниво декларация и на ниво стоки не се попълва, а се попълва поле Търговец (уведомяван) – (лицето по Notify party в коносамента) на ниво декларация и ниво стоки;

Джиросване – прехвърляне на права/собственост, чрез изписване на гърба на коносамента на фирмата получател.

- поле Други SCI

Specific Sircumstance Indicator (Индикатор специфични обстоятелства) - незадължително поле;

Код Е се използва само ако лицето, подаващо ОДВ и всички получатели са ОИО.

- кл.5 – общ брой стоки

Задължителна за попълване;

- кл.6 – общ брой колети

Ако в поле Други SCI - Индикатор специфични обстоятелства стойността е „А - Пощенски и експресни пратки”, то кл.6 и кл.31 Колети не се попълват;

- кл.7 – Уникален референтен номер на пратката

Попълването на тази клетка е  съгласно условие С567;

Ако в поле Други SCI, кода е „А - Пощенски и експресни пратки” – тогава попълването на кл.7 – Уникален референтен номер на пратката не е задължително;

Ако кл.7 – Уникален референтен номерна пратката не е попълнена – то трябва в кл.44 – Представени документи, да е попълнен поне един транспортен документ;

- кл.35 – Бруто тегло

Сумата от бруто теглото на всички стоки; незадължителна за попълване клетка;

- кл.25 – вид транспорт на границата

Задължителна за попълване клетка;

- поле TS29. Код плащане на транспортни разходи

Незадължително за попълване;

- кл.21 – Идентификация и нац.на трансп.ср-во при преминаване на границата;

Структурирана е в три подразделения:

 • Идентификация:
  • Ако вид транспорт на границата е 1 или 8 – се попълва IMO/ENI номера на кораба;
  • Ако вид транспорт на границата е 2 – попълва се номера на вагона;
  • Ако вид транспорт на границата е 3 – попълва се номера на превозното средство;
  • Ако вид транспорт на границата е 4 – не се попълва;
 • Език
 • Националност – задължителна за попълване при вид транспорт на границата = 3

- поле S17 - Място на натоварване

Ако в поле Други SCI - Индикатор специфични обстоятелства стойността е „А- Пощенски и експресни пратки”, то поле S17- място на натоварване не се попълва;

Във всички други случаи поле S17- място на натоварване се попълва, като може да се попълни на ниво стока (ако е различно за всяка стока) или на ниво декларация. Стойността в това поле задължително започва с кода на държавата (напр. CNBeijing);

- поле S18 - Място на разтоварване

Незадължително за попълване поле, ако се попълва – аналогично на горното;

- поле S10 – Референтен номер на превоза

Ако вида транспорт на границата е 4 (Въздушен транспорт) – полето е задължително за попълване. Попълва се IATA номер на полет. В противен случай не е задължително;

- поле Дата и час на пристигане

Задължително за попълване;

- поле Място на деклариране

Задължително за попълване;

- поле Лице, подаващо ОДВ (Декларатор)

Задължително за попълване поле;

Попълват се данните на лицето, което подава ОДВ. Всички клетки са задължителни за попълване. Задължително е вписването на валиден ЕОРИ номер. Лицето, подаващо ОДВ задължително трябва да има регистрация за подаване на митнически документи по електронен път;

Ако лице, подаващо ОДВ е идентично с Получател, то тогава поле Получател не е задължително за попълване;

- поле Представител

вписват се данните на лицето, упълномощено от Лицето, подаващо ОДВ да подава от негово име искане за корекция на ОДВ в Първо входно МУ.

Задължително е вписването на ЕОРИ номер. Това лице трябва да има регистрация за подаване на митнически документи по електронен път;

- поле Превозва

полето е задължително за попълване ако Превозвачът е различен Лице, подаващо ОДВ.

При вид транспорт 1, 4 и 8 (морски и въздушен транспорт) вписването на валиден ЕОРИ номер е задължително, както и наличие на регистрация за подаване на митнически документи по електронен път;

- поле Кодове на страната(ите) по маршрута

Задължително за попълване;

Ако в поле Други SCI - Индикатор специфични обстоятелства стойността е „А- Пощенски и експресни пратки”, то поле Кодове на страната(ите) по маршрута трябва да съдържа поне една стойност, във всички други случаи се попълват минимум две стойности – държава на тръгване и държава на крайна дестинация;

- поле МУ на подаване

не е задължително за поълване при условие, че не подавате ОДВ в МУ на подаване; МУ на подаване трябва да бъде различно от МУ на първо влизане;

- поле D-пломби

Незадължително за попълване;

- поле МУ на първо влизане

Задължително за попълване;

- поле Последващи митнически учреждения

Вписват се кодовете на последващите МУ ако има такива;

Ниво стоки

- поле пореден номер

Задължително, автоматично се генерира от портала;

- поле Тарифен код

Незадължително за попълване, ако е попълнена кл.31 Описание;

Ако се попълва – 4, 6 или 8 цифри;

- кл.31 Описание

Незадължителна ако е попълнен Тарифен код;

- кл.35 Бруто тегло

Ако на ниво декларация кл.35 е попълнена, то тогава на ниво стоки не е задължителна;

- поле TS29. Код плащане на транспортни разход

Ако на ниво декларация това поле е попълнено, на ниво стока не се попълва;

- кл.7 Уникален референтен номер на пратката

Аналогично на ниво декларация

Ако в поле Други SCI, кода е „А - Пощенски и експресни пратки” – тогава попълването на кл.7 – Уникален референтен номер на пратката не е задължително;

Ако кл.7 – Уникален референтен номерна пратката не е попълнена – то трябва в кл.44 – Представени документи, да е попълнен поне един транспортен документ;

- полета S17 - Място на натоварване и S18 - Място на разтоварване

Аналогично като в ниво декларация;

Ако в поле Други SCI - Индикатор специфични обстоятелства стойността е „А- Пощенски и експресни пратки”, то поле S17- място на натоварване не се попълва;

Във всички други случаи поле S17- място на натоварване се попълва, като може да се попълни на ниво стока (ако е различно за всяка стока) или на ниво декларация. Стойността в това поле задължително започва с кода на държавата (напр. CNBeijing);

поле S18 - Място на разтоварване – незадължително за попълване поле, ако се попълва стойността в това поле задължително започва с кода на държавата (напр. CNBeijing);

- кл.44 Представени документи

Възможни кодове на транспортни документи. Кл.7 - Референтни номера може да не се попълва, ако в кл.44 е вписан един от тези документи;

- Кл.44 Специална информация (код)

това е клетката, в която се попълва код 10600 - Negotiable Bill of lading 'to order’ blank endorsed;

- кл.31 Контейнери

Незадължителна за попълване;

- кл.21 – Идентификация и нац.на трансп.ср-во при преминаване на границата

Ако е попълнена на ниво декларация не се попълва на ниво стоки;

- Кл.31 Пакети

Ако в поле Други SCI-Индикатор специфични обстоятелства стойността е „А- Пощенски и експресни пратки”, то кл.31 Пакети не се попълва. Тогава и кл.6 ОБ колети не се попълва; във всички други случаи е задължителна за попълване клетка;

- полета Изпращач, Получател

Аналогично като на ниво декларация;

- кл.44.4 UNDG - Код на ООН за опасни стоки;

Искане за корекция на ОДВ – IE 313

Предварително условие – приета от митническо учреждение ОДВ.

Искането за корекция на ОДВ – IE 313 се подава до Първо входно МУ, посочено в ОДВ. То съдържа данните от IE 315, но с вече коригирани стойности. Трябва да съдържа и MRN на обобщената декларация, на която се иска корекция.

През Web портала не е реализирана възможност за подаване на искане за корекция на ОДВ. Искане за корекция на ОДВ може да бъде изпратено само през изградена връзка „система – система”.

Искане за отклонение - IE 323

Предварително условие – приета от митническо учреждение ОДВ.

Искане за отклонение - IE 323 се подава до декларираното Първо входно МУ.

През Web портала не е реализирана възможност за подаване на искане за отклонение на ОДВ. Искане за отклонение на ОДВ може да бъде изпратено само през изградена връзка „система – система”

При подаване на нова ОДВ до актуалното МУ на първо влизане, не се подава искане за отклонение - IE 323 до декларираното Първо входно МУ.


Още по темата


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

 

Споделете

Контакти

Димо Горанов
Telephone number of Димо Горанов +359 88 6087774 (Mtel)

Виртуален офис

Виртуален офис на ЕконтВиртуален офис на Еконт