Морфей Лоджистикс

Всичко е въпрос на логистика

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Полезна информация Подаване на обобщена декларация за въвеждане (ОДВ) - Резюме

Подаване на обобщена декларация за въвеждане (ОДВ) - Резюме

Защо се изисква подаване на ОДВ?

Нови разпоредби в митническото законодателство на Европейската общност (ЕО) изискват да бъде подавана обобщена декларация за въвеждане (ОДВ) преди пристигането на стоките на митническата територия на ЕО или преди натоварването на контейнерни товари при морски транспорт, в определени срокове в зависимост от вида транспорт.

От кога се изисква подаване на ОДВ?

Задължителното подаване на ОДВ ще се прилага от 01.01.2011г., а до 31.12.2010г. ОДВ може да бъде подавана на доброволни начала.

За кои стоки се подава ОДВ?

ОДВ се подава за всички стоки, които се въвеждат на митническата територия на ЕО, с изключение на случаите описани в чл.181 буква „в” от Регламент (ЕО) No 2454/93 на Комисията (Приложение No1.1.).

Какви данни съдържа ОДВ?

Обобщената декларация за въвеждане се изготвя в електронна форма и в нея се съдържат данните по Приложение 30A от Регламент (ЕО) No 2454/93 на Комисията, като се попълва в съответствие с обяснителните бележки в приложението. Данните за изпращач, получател, брой колети, тегло на стоката и други са необходими за извършване на анализ на риска преди въвеждането на стоките и съответно за правилното прилагане на митническия контрол за целите на сигурността и безопасността.

Къде се подава ОДВ?

Обобщената декларация за въвеждане се подава в митническото учреждение на първо влизане, т.е. в първата точка на въвеждане на стоките на митническата територия на ЕО.
ОДВ може да бъде подадена и в друго митническо учреждение -МУ на подаване, при условие, че то незабавно я предаде по електронен път до МУ на първо влизане. Обръщаме внимание, че функцията за препращане на ОДВ от МУ на подаване до Митническо учреждение на първо влизане няма се поддържа от всички държави-членки на ЕО. Осем държави – членки, сред които и България ще изпращат/ получават съобщенията, свързани с тази функция (Австрия, България, Кипър, Чехия, Дания, Латвия, Румъния и Словакия).

Как се подава ОДВ?

Подаването в митническите учреждения на Р.България може да се извършва чрез Web формата от страницата на Агенция „Митници” http://www.customs.bg в секция Електронни митници-> Системи -> Системи за реална работа или чрез изградена връзка от типа система- система.

Кой е отговорен за подаването на ОДВ?

Обобщената декларация за въвеждане се подава от лицето, което въвежда стоките или което поема отговорността за превозването на стоките в митническата територия на Общността или от техен представител, или от всяко друго лице, което може да представи въпросните стоки.

Всяко лице (юридическо или физическо), което подава ОДВ трябва да има:

- издаден EORI номер и
- регистрация за подаване на митнически документи по електронен път в сайта на Агенция „Митници” www.customs.bg -> Електронни митници ->Системи -> Портал за регистрация, за извършването на която трябва да притежава Универсален Електронен Подпис.

В какви срокове се подава ОДВ?

ОДВ се подава преди пристигането на стоките на митническата територия на ЕО или преди натоварването на контейнерни товари при морски транспорт, в срокове, които зависят от вида на транспортното средство въвеждащо на стоките на митническата територия на ЕО и от времетраенето на транспортирането (Приложение 1.2.).

Какви действия да се предприемат в случай на неработоспособност на системите?

Когато митническата информационна система в митническото учреждение на въвеждане не работи, се прилагат разпоредбите на Заповед ЗАМ 272/ 04.06.2010г. на Директора на Агенция „Митници”, като обобщена декларация за въвеждане се подава на хартиен формуляр, съответстващ на образеца в приложение 45 „и” от Регламент (ЕИО) No 2454/93 на Комисията. Когато пратката, за която се изготвя ОДВ, се състои от повече от една стока, се подава и списък на стоките, съответстващ на образеца в приложение 45 „й” от Регламент(ЕИО) No 2454/93, който е неразделна част от обобщената декларация за въвеждане.

За кои стоки не се подава ОДВ?

Случаите, за които не се подава ОДВ са подробно описани в чл. 181”в” от Регламент (ЕО) No 2454/93 на Комисията:

а) електроенергия;

б) стоки, които се въвеждат по тръбопровод;

в) писма, пощенски картички и печатни материали, включително на електронен
носител;

г) стоки, които се движат съгласно правилата на Всемирната пощенска конвенция;

д) стоки, обхванати от митнически декларации, изготвени в съответствие с друг акт съгласно членове 230, 232 и 233, с изключение на домакинско имущество, както е определено в член 2, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) No 1186/2009 на Съвета [], както и на палети, контейнери и превозни средства за сухопътен, железопътен, въздушен, морски транспорт и транспорт по вътрешни водни пътища, превозвани по силата на договор за превоз;

е) стоки, които се съдържат в личния багаж на пътниците;

ж) стоки, за които е разрешено устно деклариране в съответствие с членове 225, 227 и член 229, параграф 1, с изключение на домакинско имущество, както е определено в член 2, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) No 1186/2009, както и на палети, контейнери и превозни средства за сухопътен, железопътен, въздушен, морски транспорт и транспорт по вътрешни водни пътища, превозвани по силата на договор за превоз;

з) стоки, обхванати от карнети ATA и CPD;

и) стоки, които се придвижват с формуляр 302, предвиден в Конвенцията между страните от Северноатлантическия договор относно статута на техните въоръжени сили, подписана в Лондон на 19 юни 1951 г.;

й) стоки, превозвани на борда на плавателни съдове, които плават по редовни корабни линии, одобрени в съответствие с член 313б, както и стоки, които се превозват с плавателен съд или самолет между пристанища или летища в Общността, без да спират в никое пристанище или летище извън митническата територия на Общността;

к) стоки, които имат право на облекчения съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 18 април 1961 г., Виенската конвенция за консулските отношения от 24 април 1963 г. или други консулски конвенции или Нюйоркската конвенция от 16 декември 1969 г. относно специалните мисии.

л) оръжия и военно оборудване, въведени на митническата територия на Общността от отговорните за военната отбрана на държава-членка власти в рамките на военен транспорт или транспорт, извършван единствено за целите на военните власти;

м) следните стоки, въведени на митническата територия на Общността непосредствено от сондажни или добивни платформи, или вятърни турбини, експлоатирани от лице, установено на митническата територия на Общността:

i) стоки, включени в такива платформи или вятърни турбини за целите на строителни и ремонтни дейности по тях, тяхната поддръжка или преструктуриране;

ii) стоки, използвани за монтиране или оборудване на посочените платформи или вятърни турбини;

iii) други консумативи, използвани за или потребявани върху посочените платформи или вятърни турбини; както и

iv) неопасни отпадъци от посочените платформи или вятърни турбини;

н) стоки в пратка, чиято действителна стойност не надхвърля 22 EUR, при условие че митническите органи приемат, при съгласие от страна на икономическия оператор, да извършат анализ на риска с помощта на информацията, съдържаща се във или предоставена от използваната от икономическия оператор система."

о) стоки, въведени от територии, включени в митническата територия на Общността, в които не се прилага Директива 2006/112/ЕО на Съвета [] или Директива 2008/118/ЕО на Съвета [], както и стоки, въведени в митническата територия на Общността от Хелиголанд, Република Сан Марино и града-държава Ватикана

В какви срокове трябва да се подаде ОДВ?

Морски транспорт

Морски транспорт за товари в контейнери, (с изключение на корабоплаване на къси разстояния), т.е. за далечно плаване.
Срок: поне 24 часа преди натоварване в пристанището на заминаване

Морски транспорт за насипни товари или товари на части, (с изключение на корабоплаване на къси разстояния) – т.е. за далечно плаване.
Срок: поне 4 часа преди пристигане в първото пристанище от митническата територия на Общността

Морски транспорт (корабоплаване на къси разстояния) за движение между Гренландия, Фарьорските острови, Сеута, Мелиля, Норвегия, Исландия или пристанищата на Балтийско море, Северно море, Черно море или Средиземно море, всички пристанища на Мароко и митническата територия на Общността, с изключение на френските отвъдморски територии, Азорските острови Мадейра и Канарските острови.
Срок: поне 2 часа преди пристигане в първоро пристанище на митническата територия на Общостта

Морски транспорт (корабоплаване на къси разстояния) - за движение между територия извън митническата територия на Общността и френските отвъдморски територии, Азорските острови, Мадейра и Канарските острови – където продължителността на пътуването е по-малка от 24 часа.
Срок: поне 2 часа преди пристигане в първоро пристанище на митническата територия на Общостта

Въздушен транспорт

Въздушен транспорт - при кратки товарни полети (с продължителност под четири часа от последното летище на напускане в трета страна до пристигането в първото летище на Общността)
Срок: поне до момента на излитане на самолета; реалното

Въздушен транспорт - при дълги товарни полети (с продължителност над четири часа от последното летище на напускане в трета страна до пристигането в първото летище на Общността)
Срок: поне 4 часа преди пристигането в първото летище на митническата територия на Общността

ЖП транспорт

ЖП транспорт и транспорт по вътрешни водни пътища
Срок: поне 2 часа преди пристигането на митническото учреждение на въвеждане на митническата територия на Общността

Автомобилен транспорт

Автомобилен транспорт
Срок: поне един час преди пристигането на митническото учреждение на въвеждане на митническата територии на Общността


Още по темата


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

 

Споделете

Контакти

Димо Горанов
Telephone number of Димо Горанов +359 88 6087774 (Mtel)

Виртуален офис

Виртуален офис на ЕконтВиртуален офис на Еконт