Морфей Лоджистикс

Всичко е въпрос на логистика

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта
Е-поща Печат
Article Index
INCOTERMS 2010
EXW (Ex Works)
FCA (Free Carrier)
FAS (Free Alongside Ship)
FOB (Free On Board)
CFR (Cost and Freight)
CIF (Cost, Insurance and Freight)
CPT (Carriage Paid To)
CIP (Carriage and Insurance Paid To)
DAT (Delivered at Terminal)
DAP (Delivered At Place)
DDP (Delivered Duty Paid)
All Pages

Условия на доставка съгласно INCOTERMS 2010

Представяне на Инкотермс 2010

Представяне на 8-то издание на списъка с кодове Инкотермс 2010 - Нови кодове DAT и DAP, отпадат старите DDU, DEQ, DES и DAF от Инкотермс 2000.

Инкотермс са условия за международна доставка, публикувани от Международната търговска камара (ICC) и широко използвани при международните търговски сделки. Те се използват и в митническата декларация на ЕС (клетка 20 от ЕАД). Кодовете се публикуват в приложение 38 към Регламент (ЕИО) № 2454/93.

Осмото издание („Инкотермс 2010“) влиза в сила, считано от 01.01.2011 г.

Това преразглеждане е първото от 2000 г. насам и има за цел да адаптира правилата към промените, настъпили в световната търговия през последните десет години.

Най-очевидните промени във версия 2010 г. е премахването на 4-те кода DDU, DEQ, DES и DAF. Две нови условия се прибавят DAT и DAP, с което новата версия има общо 11 кода.

Категории условия на доставка

В INCOTERMS 2010 термините са групирани в четири съществено различни категории:
 • Продавачът само предоставя наличната стока на купувача на собствената територия на продавача (Категория "Е" от първата буква на "E" на термина EXW).
 • Продавачът е задължен да достави стоката на превозвача, определен от купувача (Категория "F" от първите букви "F" на термините FCA, FAS и FOB).
 • Продавачът е длъжен да сключи договор за превоз (транспорт), но без да поема риска от загуба или повреда на стоката или допълнителни разходи, дължащи се на събития, случили се след разтоварване и експедиране (Категория "C" от първите букви "C" на термините CFR, CIF, CPT и CIP).
 • Продавачът се задължава да поеме всички разходи и рискове, нужни за доставката на стоките до местоназначението им (Категория "D" от първите букви "D" на термините DATDAP и DDP).

Условия на доставка

INCOTERMS 2010 описва 11 условия на доставка (с пълното / съкратеното название на английски с превод на български):

 • EXW - EX Works (named place) = франко завода (уговорено място)
 • FCA - Free Carrier (named place) = франко превозвача (уговорено място)
 • FAS - Free Alongside Ship (named port of shipment) франко протежение на кораба (уговорено пристанище за натоварване)
 • FOB - Free On Board (named port of shipment) = франко борд (уговорено пристанище за натоварване)
 • CFR - Cost and Freight (named port of destination) = стойност и навло (уговорено пристанище в местоназначението)
 • CIF - Cost, Insurance and Freight (named port of destination) = стойност, застраховка и навло (уговорено пристанище в местоназначението)
 • CPT - Carriage Paid To (named place of destination) = превоз, платен до (уговорено местоназначение)
 • CIP - Carriage and Insurance Paid То (named place of destination) = превоз и застраховка, платени до (уговорено местоназначение)
 • DAT - Delivered At Terminal (named terminal of destination) / доставено и разтоварено (уговорен терминал в местоназначението)
 • DAP - Delivered At Place (named place of destination) / = доставено (уговорено място в местоназначение)
 • DDP - Delivered Duty Paid (named place of destination) = доставено, мито платено (уговорено местоназначение)

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com


EXW (Ex Works) - ФРАНКО ЗАВОДА (уговорено място)

Условие на доставка съгласно INCOTERMS 2010

Терминът "Франко заводa" означава, че продавача е изпълнил задължението си по доставката, когато той е предоставил стоките в разпореждане на купувача в своето предприятие или друго уречено място (т.е. в завод, фабрика, склад, и т.н.), не е извършено митническото изчистване за износ и не е задължен за натоварването им на превозно средство. Даденият термин предполага минимум задължения за продавача.

Купувачът трябва да поеме всички разходи и рискове във връзка с превозването на стоките от предприятието на продавача до местоназначението им. Обаче, ако страните пожелаят продавачът да поеме задължението с натоварването на стоките за изпращане/експедиция и да поеме всички разходи и рискове за такова товарене, това трябва ясно да бъде уговорено със съответното допълнение към договора за покупко-продажба.

Този термин не може да се прилага, когато купувача не е в състояние да изпълни пряко или косвено експортните/износните формалности. В такива случаи трябва да бъде използван терминът FCA, при положение, че продавачът се съгласи да поеме разходите и риска по натоварването.

Рисковете се поемат от продавача
Рисковете се поемат от купувача

Разходите се поемат от продавача
Разходите се поемат от купувача

Продавачът само предоставя наличната стока на купувача на собствената територия на продавача (Категория "Е" от първата буква на "E" на термина EXW).


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com


Използваните картинки в тази секция са графични елементи извадени от документ, изработен от Гебрюдер Вайс и оригиналът на който можете да видите на адрес: http://www.gw-world.com/en/media_pool/Corporate_Media/Incoterms_2010_EN.pdf

FCA (Free Carrier) - ФРАНКО ПРЕВОЗВАЧА (уговорено място)

Условие на доставка съгласно INCOTERMS 2010

Терминът "Франко превозвача" означава, че продавачът доставя стоките на превозвача, определен от купувача при уговорено място и преминали митническо изчистване за износ. Трябва да се отбележи, че изборът на мястото на доставка има значение за задълженията по натоварването и разтоварването на стоките при това място. Ако доставката става в помещенията на продавача, продавачът е отговорен за натоварването. Ако доставката става в някое друго място, продавачът не е отговорен за разтоварване.

Даденият термин може да се използва при превоз с обикновен вид транспорт, включително и при смесени превози.

Под думата "превозвач" се разбира всяко лице, което на основанието на договор за превоз, се задължава да осъществява или организира превоза на стоката по железопътен, автомобилен, въздушен, морски и вътрешно-воден транспорт или комбинация от тези видове транспорт. Ако купувачът повери на друго лице, не явяващо се като превозвач, да приеме стоката, то се счита, че продавачът е изпълнил своите задължения по доставката на стоката от момента на предаването й на даденото лице.

Рисковете се поемат от продавача
Рисковете се поемат от купувача

Разходите се поемат от продавача
Разходите се поемат от купувача

Продавачът е задължен да достави стоката на превозвача, определен от купувача (Категория "F" от първите букви "F" на термините FCA, FAS и FOB).


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com


Използваните картинки в тази секция са графични елементи извадени от документ, изработен от Гебрюдер Вайс и оригиналът на който можете да видите на адрес: http://www.gw-world.com/en/media_pool/Corporate_Media/Incoterms_2010_EN.pdf

FAS (Free Alongside Ship) - ФРАНКО ПРОТЕЖЕНИЕ НА КОРАБА (уговорено пристанище за натоварване)

Условие на доставка съгласно INCOTERMS 2010

Терминът "Франко протежение на кораба" означава, че продавачът е осъществил доставката, когато стоката е положена по протежение на борда на кораба в уговореното пристанище за натоварване. При условията FAS на продавача се възлага задължението по митническото изчистване на стоката за експорт/износ.

Това означава, че от този момент всички разходи и рискове от загуби и повреди на стоката се поемат от купувача. Ако страните пожелаят купувачът да поеме върху себе си задължението за митническо изчистване на стоката за износ, то това трябва точно да бъде отбелязано и уговорено в съответното допълнение към договора за покупко-продажба.

Даденият термин може да се прилага само при превоз на стоки по морски или вътрешно-воден транспорт.

Рисковете се поемат от продавача
Рисковете се поемат от купувача

Разходите се поемат от продавача
Разходите се поемат от купувача

Продавачът е задължен да достави стоката на превозвача, определен от купувача (Категория "F" от първите букви "F" на термините FCA, FAS и FOB).


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com


Използваните картинки в тази секция са графични елементи извадени от документ, изработен от Гебрюдер Вайс и оригиналът на който можете да видите на адрес: http://www.gw-world.com/en/media_pool/Corporate_Media/Incoterms_2010_EN.pdf

FOB (Free On Board) - ФРАНКО БОРД (уговорено пристанище за натоварване)

Условие на доставка съгласно INCOTERMS 2010

Терминът "Франко борд" означава, че продавачът е осъществил задълженията си по доставката, когато стоката е преминала през/над борда на посочен от купувача съд/кораб в уговореното пристанище за натоварване. При условията на термина FOB на продавача се възлага задължението по митническото изчистване на стоката за износа.

Това означава, че от този момент всички разходи и рискове от загуби и повреди на стоката се поемат от купувача.

Ако страните нямат намерение да доставят стоката през борда на съда/кораба, следва да приложат термин FCA.

Даденият термин може да се използва само при превоз на стоки по морски или вътрешно-воден транспорт.

Рисковете се поемат от продавача
Рисковете се поемат от купувача

Разходите се поемат от продавача
Разходите се поемат от купувача

Продавачът е задължен да достави стоката на превозвача, определен от купувача (Категория "F" от първите букви "F" на термините FCA, FAS и FOB).


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com


Използваните картинки в тази секция са графични елементи извадени от документ, изработен от Гебрюдер Вайс и оригиналът на който можете да видите на адрес: http://www.gw-world.com/en/media_pool/Corporate_Media/Incoterms_2010_EN.pdf

CFR (Cost and Freight) - СТОЙНОСТ И НАВЛО (уговорено пристанище в местоназначението)

Условие на доставка съгласно INCOTERMS 2010

Терминът "Стойност и навло" означава, че продавачът е осъществил доставката, когато стоката е преминала над/през борда на съда/кораба в договореното разтоварно пристанище на местоназначението. Продавачът е длъжен да заплати разходите и навлото, необходими за доставката на стоката в уговореното пристанище на местоназначението, но рискът от загуба и повреди на стоката, а също и обичайните допълнителни разходи, възникващи след разтоварване на стоката, преминават от продавача върху купувача. При условията на термина CFR на продавача се възлага задължението по митническото изчистване на стоката за експорта/износа.

Ако страните нямат намерение да доставят стоките през/над борда на кораба, следва да приложат термина CPT.

Даденият термин може да се използва само при превоз на стоки по морски или вътрешно-воден транспорт.

Рисковете се поемат от продавача
Рисковете се поемат от купувача

Разходите се поемат от продавача
Разходите се поемат от купувача

Продавачът е длъжен да сключи договор за превоз (транспорт), но без да поема риска от загуба или повреда на стоката или допълнителни разходи, дължащи се на събития, случили се след разтоварване и експедиране (Категория "C" от първите букви "C" на термините CFR, CIF, CPT и CIP).


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com


Използваните картинки в тази секция са графични елементи извадени от документ, изработен от Гебрюдер Вайс и оригиналът на който можете да видите на адрес: http://www.gw-world.com/en/media_pool/Corporate_Media/Incoterms_2010_EN.pdf

CIF (Cost, Insurance and Freight) - СТОЙНОСТ, ЗАСТРАХОВКА И НАВЛО (уговорено пристанище в местоназначението)

Условие на доставка съгласно INCOTERMS 2010

Терминът "Стойност, застраховка и навло" означава, че продавачът е осъществил доставката, когато стоката е преминала над/през борда на съда/кораба в отправното пристанище. Продавачът трябва за заплати разходите и навлото, необходими за доставка на стоката в уговореното пристанище в местоназначението, но рискът от загуби или повреди на стоката, както и обичайните допълнителни разходи, възникващи след доставката на стоката се прехвърлят от продавача на купувача. При условието на термина CIF, обаче, на продавача се възлага също задължението по придобиването на морска застраховка в полза на купувача срещу рискове от загуби и повреди на стоката по време на превоза. Следователно, продавачът е задължен за сключи договор за застраховка и да заплати застрахователните вноски. Терминът CIF изисква продавачът да поеме митническото изчистване на стоките за износ.

Получателят е длъжен да вземе впредвид, че съгласно условията на термина CIF, от продавача се изисква застрахователно осигуряване само с минимално покритие. Ако купувачът иска да има застраховка с по-голямо покритие, той би трябвало изрично да се договори с продавача за това или сам да предприеме мерки за сключване на допълнителна застраховка.

Ако страните не предвиждат да доставят стоката през/над борда на кораба, би трябвало да бъде използван термин CIP.

Този термин може да бъде използван при превоз на стоки само за морски и вътрешно-воден транспорт.

Рисковете се поемат от продавача
Рисковете се поемат от купувача

Разходите се поемат от продавача
Разходите се поемат от купувача

Отговорността за сключване на застраховка е на продавача

Продавачът е длъжен да сключи договор за превоз (транспорт), но без да поема риска от загуба или повреда на стоката или допълнителни разходи, дължащи се на събития, случили се след разтоварване и експедиране (Категория "C" от първите букви "C" на термините CFR, CIF, CPT и CIP).


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com


Използваните картинки в тази секция са графични елементи извадени от документ, изработен от Гебрюдер Вайс и оригиналът на който можете да видите на адрес: http://www.gw-world.com/en/media_pool/Corporate_Media/Incoterms_2010_EN.pdf

CPT (Carriage Paid To) - ПРЕВОЗ, ПЛАТЕН ДО (уговорено местоназначение)

Условие на доставка съгласно INCOTERMS 2010

Терминът "Превоз, платен до" означава, че продавачът е доставил стоката до посочения от него превозвач, като продавачът е длъжен да плати разходите, свързани с превоза на стоките до уговорения пункт на местоназначение. Терминът CPT изисква продавачът да поеме митническото изчистване на стоките за износ.

Това значи, че купувачът поема върху себе си всички рискове от загуби и липси или повреди на стоките, както и другите разходи след предаването им на превозвача. Под думата "превозвач" се разбира всяко лице, което на базата на договор за превоз, поема задължението да осъществи или организира превоза на стоките по железопътен, автомобилен, въздушен, морски или вътрешно-воден транспорт или в комбинация от тези видове транспорт. Ако се осъществява превоз до пункта на уговореното местоназначение с няколко превозвачи, преминаването на риска става в момента на предаване на стоката на първия от тях.

Този термин може да бъде използван при превоз на стоки с всеки вид транспорт, включително и при смесени превози.

Рисковете се поемат от продавача
Рисковете се поемат от купувача

Разходите се поемат от продавача
Разходите се поемат от купувача

Продавачът е длъжен да сключи договор за превоз (транспорт), но без да поема риска от загуба или повреда на стоката или допълнителни разходи, дължащи се на събития, случили се след разтоварване и експедиране (Категория "C" от първите букви "C" на термините CFR, CIF, CPT и CIP).


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com


Използваните картинки в тази секция са графични елементи извадени от документ, изработен от Гебрюдер Вайс и оригиналът на който можете да видите на адрес: http://www.gw-world.com/en/media_pool/Corporate_Media/Incoterms_2010_EN.pdf

CIP (Carriage and Insurance Paid To) - ПРЕВОЗ И ЗАСТРАХОВКА, ПЛАТЕНИ ДО (уговорено местоназначение)

Условие на доставка съгласно INCOTERMS 2010

Терминът "Превоз и застраховка, платени до" означава, че продавачът предоставя стоката на определен от него превозвач. Освен това, продавачът трябва да заплати разходите, свързани с превоза на стоката до уговореното местоназначение. Това означава, че купувачът поема върху себе си всички рискове и всякакви допълнителни разходи за доставката на стоката по този начин. При условията CIP, на продавача също се възлага задължението да открие застраховка за риск от загуби и повреди на стоката по време на транспорта в полза на купувача. Следователно, продавачът сключва договор за застраховка и заплаща застахователните вноски.

Купувачът трябва да има впредвид, че съгласно условията на термина CIP, от продавача се изисква да осигури застраховка с минимално покритие. В случай, че купувачът иска да има застраховка с по-голямо покритие, той трябва да договори това изрично с продавача или сам да вземе мерки за сключване на допълнителна застраховка. Под думата "превозвач" се разбира всеки човек/лице, който, в договор за превоз, поема задължението да осигури самия транспорт или да организира превоза на стоката с железопътен, автомобилен, въздушен, морски, вътрешно-воден транспорт или чрез комбинация от такива видове транспорт. Ако се осъществява превоз до пункта на уговореното местоназначение с няколко превозвачи, преминаването на риска става в момента на предаване на стоката на първия превозвач. При условията на термина CIP, на продавача се възлага задължението по митническото изчистване на стоката за износ.

Този термин може да се прилага при превоз на стоките с всеки вид транспорт, дори и за смесен превоз.

Рисковете се поемат от продавача
Рисковете се поемат от купувача

Разходите се поемат от продавача
Разходите се поемат от купувача

Отговорността за сключване на застраховка е на продавача

Продавачът е длъжен да сключи договор за превоз (транспорт), но без да поема риска от загуба или повреда на стоката или допълнителни разходи, дължащи се на събития, случили се след разтоварване и експедиране (Категория "C" от първите букви "C" на термините CFR, CIF, CPT и CIP).


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com


Използваните картинки в тази секция са графични елементи извадени от документ, изработен от Гебрюдер Вайс и оригиналът на който можете да видите на адрес: http://www.gw-world.com/en/media_pool/Corporate_Media/Incoterms_2010_EN.pdf

DAT (Delivered at Terminal) - ДОСТАВЕНО НА ТЕРМИНАЛ (уговорен терминал в местоназначението)

Кодът DAT включен в Incoterms 2010 (в сила от 01.01.2011 г.), заменя старите DEQ и DES от Incoterms 2000

Условие на доставка съгласно INCOTERMS 2010

Продавачът предоставя стоките на разположение на купувача, след като бъдат разтоварени от транспортното средство в уговорен терминал в уговорено пристанище или уговорено място в местоназначението.

"Терминал" включва: кей, склад, контейнерен терминал или автомобилен, железопътен и въздушен терминал.

Страните трябва да определят възможно най-ясно момента в който в уговорения терминал в местоназначението, риска ще се прехвърли от продавача на купувача на стоките.

Ако страните искат продавача да поеме всички разходи и отговорности за доставка до друг пункт на местоназнащението, трябва да бъдат използвани термините DAP или DDP.

Отговорности

 • Продавачът отговаря за разходите и рисковете за доставяне на стоките в мястото, определено в договора
 • Продавачът отговаря за изчистването на митническите формалности и процедури при износ
 • Купувачът е отговорен за изчистването на митническите формалности при внос на стоките и за заплащането на митни сборове и др. такси

Този термин може да се прилага при превоз на стоките с всеки вид транспорт, дори и за смесен превоз.

Рисковете се поемат от продавача
Рисковете се поемат от купувача

Разходите се поемат от продавача
Разходите се поемат от купувача

Продавачът се задължава да поеме всички разходи и рискове, нужни за доставката на стоките до местоназначението им (Категория "D" от първите букви "D" на термините DATDAP и DDP).


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com


Използваните картинки в тази секция са графични елементи извадени от документ, изработен от Гебрюдер Вайс и оригиналът на който можете да видите на адрес: http://www.gw-world.com/en/media_pool/Corporate_Media/Incoterms_2010_EN.pdf

DAP (Delivered At Place) - ДОСТАВЕНО НА МЕСТОНАЗНАЧЕНИЕ (уговорено място)

Кодът DAP включен в Incoterms 2010 (в сила от 01.01.2011 г.), заменя старите DAF и DDU от Incoterms 2000

Условие на доставка съгласно INCOTERMS 2010

Продавачът предоставя стоките на разположение на купувача в превозното средство с което са пристигнали, готови за разтоварване от транспортното средство в уговорено място на местоназначението.

Препоръчва се страните да определят възможно най-ясно момента в който в договореното мястото на пристигане, рисковете се прхвърлят от продавача на купувача.

Ако продавачът е отговорен за изчистването на митническите и др. формалности за стоките при внос в мястото на местоназначение, заплащане на мита и т.н., трябва да се използва терминът DDP.

Отговорности

 • Продавачът носи отговорност и поема риска да достави стоката до уговореното място
 • Продавачът е длъжен да освободи стоките за износ - митнически и др. формалности
 • Ако продавачът поеме разходите по разтоварването в местоназначението, освен ако преди това нямат друга уговорка, няма право на възстановяване на тези разходи
 • Купувачът е отговорен за изпълнението на митническото оформяне и заплащане на всякакви митнически и др. задължения при внос

Този термин може да се прилага при превоз на стоките с всеки вид транспорт, дори и за смесен превоз.

Рисковете се поемат от продавача
Рисковете се поемат от купувача

Разходите се поемат от продавача
Разходите се поемат от купувача

Продавачът се задължава да поеме всички разходи и рискове, нужни за доставката на стоките до местоназначението им (Категория "D" от първите букви "D" на термините DATDAP и DDP).


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com


Използваните картинки в тази секция са графични елементи извадени от документ, изработен от Гебрюдер Вайс и оригиналът на който можете да видите на адрес: http://www.gw-world.com/en/media_pool/Corporate_Media/Incoterms_2010_EN.pdf

DDP (Delivered Duty Paid) - ДОСТАВЕНО, МИТО ПЛАТЕНО (уговорено местоназначение)

Условие на доставка съгласно INCOTERMS 2010

Терминът "Доставено, мито платено" означава, че продавачът е предоставил стоката преминала през митническо изчистване и неразтоварена от пристигналото транспортно средство стока на разпореждане на купувача в уговореното местоназначение. Продавачът трябва да поема всички разходи и рискове, свързани с транспортирането на стоката, включително обичайните сборове за вноса в страната на назначението (под думата "сборове" тук се подразбират отговорността и риска за извършване на митническото изчистване, а също за плащане на митническите формалности, митническите тарифи, налози и други сборове).

Докато терминът EXW възлага минимални задължения на продавача, то терминът DDP предполага максималните му задължения.

Този термин не може да се използва, ако продавачът е неспособен пряко или косвено да придобие разрешителното/лиценза за вноса . Ако страните се споразумеят да изключат от задълженията на продавача някои от разходите, платими при вноса от стоките (като данък добавена стойност - ДДС), това трябва да бъде изяснено, добавяйки ясна формулировка за това в договора за покупко-продажба.

Рисковете се поемат от продавача

Разходите се поемат от продавача

Продавачът се задължава да поеме всички разходи и рискове, нужни за доставката на стоките до местоназначението им (Категория "D" от първите букви "D" на термините DATDAP и DDP).


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com


Използваните картинки в тази секция са графични елементи извадени от документ, изработен от Гебрюдер Вайс и оригиналът на който можете да видите на адрес: http://www.gw-world.com/en/media_pool/Corporate_Media/Incoterms_2010_EN.pdf
 

Споделете

Контакти

Димо Горанов
Telephone number of Димо Горанов +359 88 6087774 (Mtel)

Виртуален офис

Виртуален офис на ЕконтВиртуален офис на Еконт