Морфей Лоджистикс

Всичко е въпрос на логистика

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
Начало Карго застраховки
Article Index
Международни Институтски клаузи по карго застраховане
Клауза А 1.1.82
Клауза В 1.1.82
Клауза С 1.1.82
All Pages

Клауза С 1.1.82

КЛАУЗИ РИСКОВЕ

1. Тази застраховка покрива всички рискове за загуба или повреда на застрахования обект, освен посочените в клаузи 4, 5, 6 и 7 по-долу:

1.1. загуба или повреда на застрахования обект, дължащи се на:

1.1.1. пожар или експлозия

1.1.2. засядане, потъване или преобръщане на кораб или плавателен съд

1.1.3. преобръщане или дерайлиране на сухопътно превозно средство

1.1.4. сблъскване или контакт на кораб, плавателен съд или превозно средство с всякакъв външен обект, освен с вода

1.1.5. разтоварване на товара в убежищно пристанище

1.2. загуба или повреда на застрахован обект, причинена от

1.2.1. пожертвувания по обща авария

1.2.2. изхвърляне на товара извън борда

КЛАУЗА ОБЩА АВАРИЯ

2. Тази застраховка покрива Обща авария и спасителни разноски, разпределени или определени съгласно договора за превоз и/или приложимия закон и практика, понесени за да се избегне или във връзка с избягване загуба от каквато и да е причина, освен на тези, изключени в клаузи 4, 5, 6 и 7 или другаде в тази застраховка.

КЛАУЗА ВЗАИМНА ОТГОВОРНОСТ ПРИ СБЛЪСКАВАНЕ

3. Тази застраховка е разширена да обезщети застрахования за такава част от отговорността по договора за превоз - клауза "Взаимна отговорност при сблъскавен", каквато съответствува на загуба, възстановима по тази застраховка. В случай на всяка претенция от страна на корабособствениците по споменатата клауза, застрахованият ще уведоми застрахователя, който ще има правото за своя сметка да защити такава претенция.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ

КЛАУЗА ОБЩИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ

4. Тази застраховка в никакъв случай няма да покрива:

4.1. загуба, повреда или разноски, дължащи се на предумишлено действие или бездействие на застрахования

4.2. обичайно изтичане, обичайна загуба на тегло или обем, или обичайно износване на застрахования обект

4.3. загуба, повреда или разноски, причинени от недостатъчна или неподходяща опаковка, или подготовката на застрахования обект / тази клауза 4.3. "опаковка" включва и подреждане в контейнер или лифтван, но само когато такова подреждане е извършено преди влизането в сила на тази застраховка или от застрахования или от неговите служители/

4.4. загуба, повреда или разноски, причинени от скрит дефект или естеството на застрахования обект

4.5. загуба, повреда или разноски, пряко причинени от забавяне, даже и когато забавянето бъде причинено от застрахован риск /освен разходите, платими по клауза 2. по-горе/

4.6. загуба, повреда или разноски, възникващи от неплатежоспособност или финансов фалит на корабособствениците, менажерите, наемателите или операторите на кораба

4.7. предумишлено увреждане или унищожаване на застрахования обект или част от него чрез неправилно действие на всяко лице или лица

4.8. загуба, повреда или разноски, възникващи от употреба на всякакъв вид военно оръжие, използуващо атомно или ядрено разбиване и/или синтез или друга подобна реакция или радиоактивна сила или вещество.

КЛАУЗА ИЗКЛЮЧЕНО НЕГОДНОСТ И НЕПРИГОДНОСТ ЗА ПЛАВАНЕ

5.1. Тази застраховка няма да покрива при никакъв случай загуба, повреда или разноски, възникващи от: негодност на кораба, плавателния съд, превозното средство, контейнера или лифтвана за сигурен превоз на застрахования обект, когато застрахованият или неогви служители са осведомени за такава негодност за плаване или непригодност по времето, когато застрхованият обект е натоварен

5.2. Застрахователите не ще приемат каквото и да е нарушение на подразбиращите се гаранции за мореходността и пригодността на кораба да превози застрахования обект до местоназначението, освен ако застрахованият и неговите служители са осведомени за такава негодност или непригодност на кораба.

КЛАУЗА ИЗКЛЮЧЕНО ВОЙНА

6. Тази застраховка при никакъв случай няма да покрива загуба, повреда или разноски, причинени от:

6.1. война, гражданска война, революция, въстание, бунта или гражданска борба, възникващи от тях или всяко враждебно действие от или срещу воюваща сила

6.2. пленяване, превземане, арест, затваряне или задържане и последиците от тях или опит за извършването им

6.3. изоставени мини, торпеда, бомби или други изоставени военни средства.

КЛАУЗА ИЗКЛЮЧЕНО СТАЧКИ

7. Тази застраховка при никакъв случай няма да покрива загуба, повреда или разноски, причинени от:

7.1. причинени от стачници, работници, участвуващи в локаути или лица, участвуващи в работнически безредици, бунтове или граждански вълнения

7.2. в резултат на стаччки, локаути, работнически безредици, бунтове или граждански вълнения

7.3. причинени от какъвто и да е терорист или всяко лице, действуващо по политически мотиви

СРОК НА ВАЛИДНОСТ

КЛАУЗА ТРАНЗИТ

8.1. Тази застраховка влиза в сила от момента, когато стоката напусте склада или мястото на съхраняване, което е посочено за начало на транзита, продължава по нормалния курс на транспорта и завършва или

8.1.1 при доставянето й в склада на получателя или друг краен склад или място на съхраняване на посоченото местоназначение

8.1.2. при доставяне до всеки друг склад или място на съхраняване, независимо дали преди да стигне до или на местоназначението, посочено в полицата, което застрхованият избере да използува или

8.1.2.1. за съханяване освен при нормалния маршрут на превоза или

8.1.2.2. за разпродажба или разпределение или

8.1.3. при изтичането на 60 дни след завършването на разтоварването на стоката от морския съд на крайното разтоварено пристанище, което от тях първо се случи.

8.2. Ако след разтоварването от морския съд на крайното разтоварно пристанище, но преди да е изтекла застраховката, стоката се препрати към друго местоназначение, различно от това, до което тя е застрахована, тази застраховка, оставаща предмет на прекратяване, както е предвидено по-горе, няма да се разпростира след началото на транзита до такова друго местоназначение.

8.3. Тази застраховка ще остане в сила /предмет на прекратяване, както е предвидено по-горе и по условията на клауза 9. по-долу/ при забавяне, което е извън контрола на застрахоания, при всяко отклонение, принудително разтоварване, претоварване или трансбордиране и при всяка промяна на рейса, възникваща от упражняването на свобода, дадена на корабособственика или чартьора по силата на договора за превоз.

КЛАУЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ДОГОВОРА ЗА ПРЕВОЗ

9. Ако поради обстоятелства извън конторла на застрхования договор за превоз се прекрати в друго пристанище или място, различно от посоченото в него местоназначение или превозът се прекрати в друго пристанище или място, различно от посоченото в него местоназначение или превозът се прекрати по друг начин преди доставяне на стоката, както е предвидено в клауза 8. по-горе, тогава тази застраховка също се прекратява, освен ако не е дадено незабавно уведомление до застрахователя и не е поискано продължение на покритието, когато застраховката ще остане в сила, което е предмет на допълнителна премия ако се изисква от застрахователя или

9.1. докато стоката се продаде или достави на такова пристанище или място, освен ако не е уговорено друго, до изтичането на 60 дни след пристигане на застрахованата стока на такова пристанище или място, което се окаже първо или

9.2. ако стоката е препратена в споменатия период от 60 дни /или всеки друг договорен срок/ до посоченото в полицата местоназначение или до всяко друго местоназначение до прекратяване на застраховката в съответствие с условията на клауза 8. по-горе.

КЛАУЗА ПРОМЯНА НА РЕЙСА

10. В случай, че след влизането в сила на тази застраховка, местоназначението се променя от застрахования, за да остане покритието в сила е необходимо незабавно да се уведоми застрахователя и се договорят съответните премия и условия.

ПРЕТЕНЦИИ

КЛАУЗА ЗАСТРАХОВАЕМ ИНТЕРЕС

11.1. За да бъде обезщетен по силата на тази застрховка, застрахованият трябва да има застраховаем интерес в застрахования обект по време на настъпване на загубата.

11.2. Предмет на 11.1. по-горе, застрахованият ще има правото на обезщетение за застрахована загуба, настъпила през период, покрит от тази застраховка дори когато загубата е настъпила преди сключването на застрахователния договор освен ако застрахованият е знаел за загубата, а застрахователят не е знаел.

КЛАУЗА РАЗНОСКИ ЗА ЕКСПЕДИЦИЯТА

12. Когато в резултат на дейстивето на риск, покрит от тази застраховка, застрахованият превоз е прекратен в пристанище или място, различно от това, до което обекта е покрит по тази застраховка, застрахователя ще възстанови на застрахования всички допълнителни разноски, които са извършени правилно и разумно във връзка с разтоварване, съхраняване и препращане на застрахования обект до местоназначението, до което той е застрахован. Тази клауза 12., която не се прилага за разходи за обща авария и спасяване, ще бъде предмет на изключенията, съдържащи се в клаузи 4, 5, 6 и 7 по-горе и няма да включва разноски, възникващи в резултат на грешка, неплатежоспособност или финансов фалит на застрахования или неговите служители.

КЛАУЗА ПЪЛНА КОНСТРУКТИВНА ЗАГУБА

13. Няма да бъде възстановена щета за пълна конструктивна загуба по тези клаузи, освен ако застрхования обект с правилно изоставен, както за сметка на неговата дейстителна пълна загуба, изглеждаща неизбежна така и поради това, че разхода по възстановяване, ремонт и препращане на застрахования обект до местоназначението, до което е застрахован, би надвишил неговата стойност при пристигането.

КЛАУЗА УВЕЛИЧЕНА СТОЙНОСТ

14.1 Ако е сключена застраховка "увеличена стойност" от застрахования за застрахован товар, договорената стойност на товара ще се счита за увеличена до общата застрахована сума по сила на тази застраховка и всички застраховки "увеличена стойност", покриващи загубата отговорността по тази застраховка, ще бъдет в такава пропорция, каквато застрахованата сума в нея носи до такава обща застрахована сума. В случай на претенция застрахованият ще представи на застрахователя доказателства за застрахованите суми по всички други застраховки.

14.2. Когато тази застраховка е за "увеличена стойност" следва да се приложи следната клауза: Договорената стойност на товара се счита да е равна на общата застрахована сума в основната застраховка и всички застраховки "увеличени стойности", покриващи загубата и сключени за товара от застрахования, и отговорността по тази застраховка ще бъде в такава пропорция, каквато застрахованата сума в нея носи до такава обща застрахована сума. В случай на щета застрахованият представя на застрахователя доказателства за застрахованите суми по всички днуги застраховки.

ПОЛЗА ОТ ЗАСТРАХОВКАТА

КЛАУЗА НЕИЗВЛЕЧЕНА НА ПОЛЗА ОТ ЗАСТРАХОВКАТА

15. Тази застраховка няма да влезе в сила за извличане на полза от нея за превозвача или друго лице, на което е поверена стоката.

НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ

КЛАУЗА ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ

16. По отношение на загуба, подлежаща на възстановяване според тази клауза, задължение на застрахования, неговите служители и агенти е

16.1. да предприемат такива мерки, които са разумни, с цел предотвратяване и намаляване на такава загуба и

16.2. да гарантират, че всички права срещу превозвача, експедитора и друго трето лице са съответно запазени и упражнени и като допълнение към всяка загуба, подлежаща на възстановяване по тази клауза, засрахователят ще възстановява на застрахования всички разноски, които са извършени правилно и разумно в изпълнение на тези задължения.

КЛАУЗА ОТКАЗВАНЕ ОТ ПРАВА

17. Мерките, предприети от засрахования или засрахователя с цел спасяването, защитаването, защитаването или възвръщането на застрахования обект няма да се счита като отказване от права или приемане за изоставяне, или по дру начин на да накърнят правата на която и да е страна.

ИЗБЯГВАНЕ НА ЗАБАВЯНЕ

КЛАУЗА РАЗУМНА ЕКСПЕДИТИВНОСТ

18. Условие на тази застраховка е застрахованият да действува с разумна експедитивност при всички обстоятелства, които са под негов контрол.

ЗАКОН И ПРАКТИКА

КЛАУЗА АНГЛИЙСКИ ЗАКОН И ПРАКТИКА

19. Тази застраховка е предмет на английския закон и практика.

Забележка: Необходимо е застрахованият, когато получи информация за събитие, което е покрито по застраховката, да уведоми незабавно застрахователя и правото на такова покритие зависи от спазването на това задължение.


Още по темата:

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com 

Споделете

Контакти

Димо Горанов
Telephone number of Димо Горанов +359 88 6087774 (Mtel)

Виртуален офис

Виртуален офис на ЕконтВиртуален офис на Еконт